Förlorat pass

Då du blivit av med / förlorat din ponnys pass

Ägaren ska skriftligen till ASRPs registrator ansöka om ett nytt pass.
Adress se högerkolumnen.

Förutsättning för att sådan ska kunna utfärdas är:

1. Att sökanden kan styrka att han/hon är ägare till ponnyn. Detta kan ske genom vidimerad kopia på köpehandling eller intyg från tidigare registrerad ägare att denne försålt ponnyn till nuvarande ägare. Har ponnyn gått genom flera händer bör en fullständig ägarföljd- med angivande av tiden för överlåtelser – styrkas genom vederhäftiga intyg.

2. Att sökanden lämnar redogörelse för hur originalpasset förkommit samt en försäkran om att den ej följt annan häst vid försäljning eller på annat vis kan misstänkas ha hamnat i orätta händer och att handlingen om den återfinnes genast skickas tillbaka till ASRP.

3. Att sökanden kan styrka att den ponny som tidigare registrerats är identisk med den av henne/honom ägda ponnyn. Detta sker genom att;ny signalementsbeskrivning utfärdas av behörig ID-kontrollant (av SH godkänd ID-kontrollant kategori 1) samt chipmärkning eller avläsning av chipnummer. I oklara fall kan föreningen kräva att ny blod- eller DNA-typning matchas mot tidigare typning eller i förekommande fall mot far och/eller mor.

Beslut fattas därefter i föreningens styrelse eller efter delegation av föreningens registrator att den gamla registreringshandlingen ska dödas och ny originalhandling utfärdas. Sedan information om dödande av förkommen originalhandling införts i tidningen Ridsport kan ny originalhandling utfärdas om protest ej inkommer till föreningen inom en månad efter publiceringen. Den nya handlingen skall vara försedd med text att den är en kopia, ”DUPLIKAT” som ersätter förkommet original och gäller som sådant tillsvidare.