Motionera Mera !

Det är inte bara häst och ryttare som behöver motion.
Hjälp till att motionera i föreningen. Ju mer/fler motion/motioner desto bättre mår föreningen.

Här finns en länk med en mall att använda. Motionsmall

Hur skriver man en motion?

1. Kolla upp hur det redan jobbas med din fråga

Börja med att ta reda på om det redan, och i så fall hur, det jobbas med det du är intresserad av. Kolla på föreningens hemsida eller fråga någon i styrelsen. Är något redan på gång kan du avvakta och se vad det arbetet mynnar i. Tycker du att dina förslag skulle göra arbetet med frågan ännu bättre – presentera då din motion.

2. Läs på!

Kolla upp vad som gäller för motioner i din förening. Finns det kanske ett formulär på föreningens hemsida? Vad är det för typ av språk som passar bäst? Ska det skrivas formellt eller går det bra med ett mer lättsamt språkbruk? Och vad händer med motionen när den väl har kommit in till föreningen – är det styrelsen som har beslutsrätt eller årsmötet (det vill säga medlemmarna)? Detta brukar specificeras i föreningens stadgar.

3. Sätt ditt förslag i ett sammanhang

Formulera kort och tydligt vad du vill och motivera varför. Beskriv anledningen till varför motionen behöver ställas. Ange relevant bakgrundsfakta för att underlätta för dem som senare läser motionen och beslutar i ärendet. Relevant bakgrundsfakta kan vara information om hur det arbetas med frågan idag eller om frågan varit uppe för diskussion tidigare.

4. Glöm inte ”att-satsen”

Avrunda motionen med en “att-sats” som sammanfattar vad du vill (jag yrkar att…). ”Att-satsen” ska formuleras som ett beslut och inte som en åsikt. Den är det absolut viktigaste innehållet i en motion och det är den som det röstas om. Lägg därför tid på att formulera ”att-satsen” tydligt så att det går att förstå vad du föreslår bara genom att läsa den delen.

Det kan vara bra att dela upp ditt förslag i flera ”att-satser” eftersom beslut tas per ”att-sats” för sig. Om du vill förändra saker som i sak ligger långt ifrån varandra behöver du skriva en motion för varje förslag.

5. Skriv under din motion

Eftersom det bara är medlemmar i en organisation eller förening som får skriva motioner behöver de som är mottagare vara säkra på att den som har skrivit motionen är medlem i föreningen. Se därför till att skriva under den med exempelvis till medlemsnummer eller personnummer beroende på vad som är praxis i din förening.

6. Förankra ditt förslag hos övriga medlemmar

Om det är ett årsmöte som ska ta ställning till motionen finns det goda skäl att prata med andra medlemmar om hur ditt förslag skulle förändra och förbättra verksamheten. På så sätt ökar chansen att du får med andra medlemmar vid en omröstning.

Checklista för motioner

En bra motion ska alltså innehålla:

  • vad det är du vill förändra
  • hur situationen ser ut idag
  • eventuellt mer relevant bakgrundsfakta
  • vad det skulle innebära om din motion går igenom
  • att-sats
  • din underskrift
  • förankra förslaget hos medlemmarna

Lycka till och var stolt över ditt bidrag i demokratins tjänst!  
Källa https://hejjobbet.se/hur-skriver-man-en-motion/