Årsstämma 2024

Avelsföreningen Svensk Ridponnys årsstämma 2024!

NÄR? 7 april kl 14:00

VAR? Villa Björkhagen, Friggagatan 31 i Jönköping

Alla handlingar kommer att finnas på hemsidan senast en vecka innan utsatt datum för årsstämman.

Vi vill påminna om att eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 3 mars.

Lunch serveras kl. 13.00. Fika kommer också att finnas. Om du vill ha lunch och fika behöver du anmäla detta senast fredagen den 29 mars till sekreterare@asrp.se Kom ihåg att uppge fullständigt namn och telefonnr när du anmäler dig/er. Är du inte medlem ännu så blir du det här.

Mikaela Lundgren, en av våra medlemmar, kommer och pratar om körning på årsmötet.


DAGORDNING

 1. Upprop och fastställande av röstlängd.
 2. Fråga om årsstämman är i stadgeenlig ordning utlyst.
 3. Val av ordförande för årsstämman.
 4. Anmälan av styrelsens val av protokollförare.
 5. Val av två justerare att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
 6. Val av två rösträknare/valkontrollanter.
 7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna.
 8. Revisorernas berättelse.
 9. Fastställande av balans- och resultaträkningar.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 11. Beslut om eventuella arvoden.
 12. Val på ett år av ordförande för ASRP.
 13. Fastställande av antal styrelseledamöter samt suppleanter.
 14. Val av styrelseledamöter på två år.
 15. Val av styrelsesuppleanter på ett år.
 16. Val av revisionsbyrå eller en revisor med revisorssuppleant.
 17. Val på ett år av valberedning samt sammankallande i denna.
 18. Behandling av handlingar från SPAF.
 19. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår.
 20. Behandling av ärenden varom förslag ingivits i den ordning som föreskrivits i §9.
 21. Fastställande av medlemsavgift.

Varmt välkommen!


Handlingar till årsstämman:

Årsmötesprotokoll kan beställas hos sekreterare@asrp.se

Translate »