Registrering och Pass

Jag ska registrera och/eller skaffa pass till min ponny.
Vad gäller, hur gör jag?


ALLMÄN INFORMATION

Telefontider: Helgfri vardag 12.00-14.00, tel.nr 0703035489

OBS! Fr.o.m 1/3 2022 ska alla hästar som nyregistreras vara DNA-testade mot fader. Detta skickas numera in till SLU av ASRP. Kostnaden för detta tillkommer. Se under punkt 1 vad som behöver skickas med till registratorn.

Kastration av hingst: För att rapportera att hingst är kastrerad skickar du in ett foto på sidan i passet där veterinären fyllt i att hästen är kastrerad. Var noga med att UELN-numret som står i kanten på sidan syns tydligt!

Om du saknar UELN-nummer i passet och ska registrera hästen på en anläggning kan du söka i centrala hästdatabasen på Jordbruksverkets hemsida. Där kan du söka på hästens chipnummer, saknar den chip kan du söka på registreringsnumret i rutan där de frågar efter UELN-nummer, skriv registreringsnumret utan streck eller mellanslag med bara siffror. Om du ändå inte hittar din häst kan du kontakta registratorn via mail om din häst är en Svensk ridponny, annars rekommenderar vi att ni vänder er till Svenska Hästavelsförbundet.

Jordbruksverkets centrala hästdatabas hittar du här

Alla handlingar skickas till ASRP registrator. Passet kommer att returneras mot postförskott.

Lena Börjesson 
Ragnarp 2
432 99 Skällinge
registrator@asrp.se

Beroende på härstamning indelas hästarna/ponnyerna i grundstambok och får olika raskoder. I ASRP avelsprogram kan du läsa mer hur avelsplanen är uppbyggd.


Nyregistrering i grundstambok, duplikatpass respektive tilläggsregistrering


1. NYREGISTRERING

Viktig information om identifiering av föl

Följande skickas till registratorn:

 1. ASRP ansökningsblankett (laddas ner här)
 2. Betäckningsrapport alternativt registreringsansökan (fås från hingstägaren)
 3. Signalementbeskrivning, chipmärkningsrapport, DNA-prov (2 tagelprover) utförs och fås av godkänd ID-kontrollant). OBS! vi godkänner inte ID-kontroll utförd av ID-kontrollant som inte är kategori 1. Godkända id-kontrollanter hittar du på www.svehast.se.
 4. OBS att det ena tagelprovet ska monteras i en plastpåse (skickas in till SLU för härstamningsverifiering av ASRP). Kostnad för detta tillkommer. Det andra tagelprovet ska ligga i ett kuvert för att kunna arkiveras under längre tid utan att bli förstört.
 5. Om fölet inte identifieras vid moderns sida skall även härstamningsverifiering via DNA göras mot modern och tagel från modern måste bifogas.

Samt eventuellt:

 • Fodervärdsavtal om du inte är ägare till stoet men är uppfödare till fölet
 • Kopia på moderns härstamning om hon inte finns med i blå basen

Du kan själv gå in och kontrollera om stoet (modern) finns med i Blå Basen. Det är i blå basens databas som din/dina fölungar kommer att registreras.

Namngivning av föl:
Ponnyns namn får inte innehålla stuterinamnsliknande prefix eller suffix (gårdsnamn, ägarinitialer eller dylikt) om det inte är ett av Svenska Ponnyavelsförbundet (SPAF) godkänt stuterinamn och ponnyn registreras av stuterinamnsinnehavaren. För ytterligare information angående ansökan och stuterinamn se SPAFs hemsida www.spaf.info.


2. DUPLIKATPASS

– Detta gäller om passet förkommit

Ponny med duplikatpass tas automatiskt bort från livsmedelskedjan.

Följande skickas till registratorn:

 • ASRPs ansökningsblankett (laddas ner här)
 • Signalementsbeskrivning med chipnummer angett, om hästen inte har ett chip skall den chipmärkas och ett tagelprov samt chipmärkningsrapport skickas med
 • Kopia på köpekontrakt för ägarregistrering om ägaren är annan än den som står i blå basen

Godkända id-kontrollanter hittar du på www.svehast.se. 


3. TILLÄGGSREGISTRERING

t.ex:
– Om din ponny är importerad och har pass/registreringsbevis i utländskt förbund**
– Om din ponny är grundregistrerad i annan svensk stambok och härstamningsmässigt är kvalificerad att införas i ASRP.s grundstambok

**Till följd av nya direktiv från EU har en ny version av Jordbruksverkets hästpassförordning att trätt i kraft den 1 januari 2016. Det innebär att samtliga hästar/ponnyer som ska befinna sig i landet i mer än 90 dagar ska vara tilläggsregistrerade i en avelsorganisation/registerförande förening i Sverige, även om de har ett giltigt pass utfärdat i annat EU-land.

Om du har en ponny med utländskt pass kan du kontrollera om det finns en stämpel och ett svenskt registreringsnummer i passet. Om den har det så är den tilläggsregistrerad.

Följande skickas till registratorn;

 • ASRPs ansökningsblankett (laddas ner här)
 • Passet/Registreringsbevist/Utländska passet i original (skickas rekommenderat)
 • ID-kontroll införd i passet utförd av godkänd ID-kontrollant i Sverige
 • Chipmärkning – chipmärkningsrapport – ett kuvert med tagel (om ponnyn ej redan är chippad)
 • Kopia på köpekontrakt för ägarregistrering

Godkända id-kontrollanter hittar du på www.svehast.se. 

Felsända pass, det vill säga pass tillhörande ponnyer som ej härstamningsmässigt kan införas i ASRP grundstambok skickas tillbaka mot postförskott till en administrativ kostnad av 250 kronor. Om ni är osäkra på huruvida er ponny kan grundstambokföras i ASRP stambok skicka en fråga på registratorns mail.  

Om du behöver ditt pass under tiden det är inskickat (t ex om hästen/ponnyn ska tävla), ta då kopior på det och be din ID-kontrollant vidimera dessa.


Viktigt att tänka på: 

 • Ej komplett ansökan medför längre handläggningstid
 • Om din ponny har känd härstamning och är efter föräldrar av i ASRP godkända raser kan ponnyn grundstambokföras hos ASRP
 • Om din ponny/häst är av annan ras så kontaktar du respektive avelsorganisation i Sverige
 • Har din häst okänd härstamning ska du kontakta Svenska Hästavelsförbundet. Inga okända ponnyer kan införas i grundstamboken i ASRP
 • Är du osäker maila en kopia på härstamningen till registrator@asrp.se

OBS! Om du är missnöjd med ponnyns grundstambokföring ska du senast tre veckor efter att du har fått ditt pass maila till ASRPs ordförande så kommer ditt ärende tas upp av styrelsen (bifoga denna blankett). Är du efter styrelsens beslut fortfarande missnöjd har du ytterligare tre veckor på dig att lämna in en skriftlig överklagan till Svenska Hästavelsförbundet (besvärsnämnd för ASRP gällande stambok och registreringsärenden).


Translate »