Kallelse årsstämma

Kallelse till årsstämma 2022

Asrp avser att avhålla årsstämma den 24/4 2022 på Villa Björkhagen Friggagatan 31, 554 54 Jönköping.

Vi bjuder på lunch klockan 13.00 till de som anmäler sig före den 17/4. Anmälan skickas till sekreterare@asrp.se. Anmäl om du har några allergier.

Själva stämman kommer att starta klockan 14.00, det kommer att gå att deltaga digitalt men då med enbart yttranderätt och ingen rösträtt. Vill du deltaga digitalt ska anmälan om detta göras till sekreterare@asrp.se senast den 20/4 för att få länk till mötet.

Dagordning:

1. mötet öppnas

2. Upprop och fastställande av röstlängd.

 3. Fråga om årsstämman är i stadgeenlig ordning utlyst.

 4. Val av ordförande för årsstämman.

 5. Anmälan av styrelsens val av protokollförare.

 6. Val av två justerare att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

 7. Val av två rösträknare/valkontrollanter.

 8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna.

 9. Revisorernas berättelse.

 10. Fastställande av balans- och resultaträkningar.

 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

 12. Beslut om eventuella arvoden.

 13. Val på ett år av ordförande för ASRP.

 14. Fastställande av antal styrelseledamöter samt suppleanter.

 15. Val av styrelseledamöter på två år

 16. Val av styrelsesuppleanter på ett år.

 17. Val av revisionsbyrå/revisor

 18. Val på ett år av valberedning samt sammankallande i denna.

 19. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår.

 20. Behandling av ärenden varom förslag ingivits i den ordning som föreskrivits i §9 i asrp stadgar.

 21. mötet avslutas

Efter mötets avslut tackas avgående styrelsemedlemmar av och den nyvalda styrelsen konstituerar sig.