Årsstämma 2023

Avelsföreningen Svensk Ridponnys årsstämma 2023!

NÄR? 23 april kl 14:00

VAR? Villa Björkhagen, Friggagatan 31 i Jönköping

ASRP bjuder på lunch kl 13:00 innan årsstämman och fika efteråt. Anmälan krävs för både lunch och fika. Maila hur många ni blir till sekreterare@asrp.se senast 9 april så vi kan beräkna åtgång. Är du eller någon annan i ditt sällskap allergisk eller önskar specialkost är det viktigt att vi får veta det med.

Önskar du delta på årsstämman digitalt vill vi ha din anmälan till sekreterare@asrp.se senast den 9 april för att du ska få din länk till mötet. OBS att digitalt deltagande ej ger någon rösträtt.

Alla handlingar kommer att finnas på hemsidan senast en vecka innan utsatt datum för årsstämman.

Vi vill påminna om att eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 19 mars.

Kom ihåg att uppge fullständigt namn och telefonnr när du anmäler dig/er. Är du inte medlem ännu så blir du det här.


DAGORDNING

 1. Upprop och fastställande av röstlängd.
 2. Fråga om årsstämman är i stadgeenlig ordning utlyst.
 3. Val av ordförande för årsstämman.
 4. Anmälan av styrelsens val av protokollförare.
 5. Val av två justerare att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
 6. Val av två rösträknare/valkontrollanter.
 7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna.
 8. Revisorernas berättelse.
 9. Fastställande av balans- och resultaträkningar.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 11. Beslut om eventuella arvoden.
 12. Val på ett år av ordförande för ASRP.
 13. Fastställande av antal styrelseledamöter samt suppleanter.
 14. Val av styrelseledamöter på två år.
 15. Val av styrelsesuppleanter på ett år.
 16. Val av revisionsbyrå eller en revisor med revisorssuppleant.
 17. Val på ett år av valberedning samt sammankallande i denna.
 18. Behandling av handlingar från SPAF.
 19. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår.
 20. Behandling av ärenden varom förslag ingivits i den ordning som föreskrivits i §9.
 21. Fastställande av medlemsavgift.

Varmt välkommen!


Handlingar till årsstämman:

Årsmötesprotokoll kan beställas hos sekreterare@asrp.se

Translate »