Kallelse extrastämma

Kallelse till extrastämma

Var: digitalt via zoom

När: 20220320 klockan 15.00

Med anledning av att 2020 års ekonomiska redovisning inte kunde fastställas vid den ordinarie årsstämman 2021 kallar ASRP nu till extrastämma. Denna stämma kommer att ta upp frågan kring ansvarsfrihet samt redogöra för det ekonomiska utfallet för 2020. Verksamhetsberättelsen kommer att gås igenom och vi kommer att beskriva det händelseförlopp som föranlett den försenade ekonomiska redovisningen. Vi kommer även att ta upp de stadgeändringar som röstades fram vid ordinarie årsstämman 2020 för att rösta om dem en andra gång.

Stämman kommer att avhållas digitalt via zoom och anmälan krävs för deltagande. Anmälan skickas till ordforande@asrp.se. Samtliga handlingar kommer att skickas tillsamman med länk till mötet. Upprop kommer att ske och då krävs att varje deltagare kan identifiera sig via bild så sådan uppkoppling krävs för deltagande. Ytterligare instruktioner kommer att skickas ut tillsammans med länken.

Förslag till dagordning

 1. Mötet öppnas
 2. Upprop samt fastställande av röstlängd
 3. Fråga om stämman är stadgeenligt utlyst
 4. Val av ordförande för stämman
 5. Anmälan av styrelsens val av protokollförare för stämman
 6. Val av två justeringspersoner
 7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2020
 8. Revisorernas berättelse 2020
 9. Fastställande av resultat samt balansräkning för 2020
 10. Frågan om ansvarsfrihet för året 2020
 11. Omröstning angående nya stadgar föreslagna vid årsstämman 2021
 12. Mötet avslutas

Varmt välkomna önskar styrelsen i ASRP

Translate »